Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 mei 2023 gewijzigd en zijn van toepassing op ieder gebruik van Petbnb.nl en op alle diensten die worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Petbnb.nl aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

Door het bezoeken van Petbnb.nl gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Petbnb.nl adviseert elke gebruiker de algemene voorwaarden vooraf te lezen. Bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zal Petbnb uiterlijk twee weken voordat ze van kracht gaan dit per e-mail meedelen aan het baasje, en de oppas tezamen met informatie omtrent de mogelijkheid tot bezwaar. Indien baasje en/of oppas niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.

Algemeen

Petbnb.nl is een onafhankelijk platform dat oppassen en baasjes van honden zo goed mogelijk aan elkaar wil koppelen. Petbnb.nl streeft ernaar om het vinden van een hondenoppas zo makkelijk mogelijk te maken. Baasjes vinden dankzij de diensten van Petbnb.nl makkelijk een lieve oppas in de buurt. Oppassen krijgen leuke honden op bezoek en verdienen een zakcentje bij.

Petbnb.nl is een website waar een oppas een advertentie kan plaatsen. In deze advertentie wordt de oppasdienst beschreven die wordt aangeboden. Baasjes kunnen in contact komen met oppas en zij kunnen onderling, dus zonder tussenkomst van Petbnb.nl in contact komen met de oppas.

Petbnb.nl is op geen enkele wijze partij bij de oppasovereenkomst tussen de baasje en de oppas. Alle geschillen tussen een baasje en de oppas dienen onderling te worden opgelost. Petbnb.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van een wel, niet of gedeeltelijk uitgevoerde oppasovereenkomst. Petbnb.nl is altijd gerechtigd gebruikersaccounts en profielen te verwijderen indien deze in strijd zijn met deze algemene voorwaarden of indien Petbnb.nl daar om andere redenen aanleiding toe ziet.

De overeenkomst inzake het oppassen wordt rechtstreeks door het baasje gesloten met de betreffende door het baasje geboekte oppas binnen het kader van de Regeling Dienstverlening aan Huis. Petbnb is in deze overeenkomst tussen het baasje en de oppas geen partij en treedt slechts op als facilitator.

  De Regeling Dienstverlening aan Huis houdt in dat op de overeenkomsten inzake het verlenen van diensten tussen de oppas en het baasje (dienstverleningsovereenkomst), die arbeidsovereenkomsten zijn in de zin van Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, een lichter wettelijk regime van toepassing is dan op gewone arbeidsovereenkomsten. De inhoud van de Regeling Dienstverlening aan Huis en een overzicht van de rechten en verplichtingen zijn te raadplegen via deze link.

De belangrijkste rechten en verplichtingen zijn het recht op wettelijk minimumloon, vakantiegeld, betaalde vakantie en zes weken doorbetaling bij ziekte. De voornoemde rechten zijn inbegrepen in de door de oppas op Petbnb geadverteerde tarieven. De oppas heeft tegenover het baasje een vordering tot nakoming van de betaling van de in het boekingsverzoek van het baasje genoemde vergoeding inclusief de conform de Regeling Dienstverlening aan Huis verschuldigde 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en wegens vergoeding door de voor door oppas opgebouwde wettelijke vakantiedagen, vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen diensten zijn voltooid.
 1. Definities

   Algemene voorwaarden: deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

   Baasje: eende internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot oppassers en baasjes en iedere andere afnemer van de diensten van Petbnb.nl.

   Gebruikersaccount: om gebruik te kunnen maken van de diensten van Petbnb.nl en de website van Petbnb.nl te kunnen gebruiken, dienen zowel baasjes als oppassers over een gebruikersaccount te beschikken.

   Oppas: een liefhebber van honden die zichzelf via Petbnb.nl aanbiedt als oppas voor een of meerdere honden.

   Oppasovereenkomst: een overeenkomst tussen oppas en baasje die valt onder de Regeling Dienstverlening aan huis en die is geboekt en betaald via Petbnb.nl. Onder oppassen wordt verstaan: dagopvang, logeren, uitlaten, dierenoppas en oppas aan huis.

   Petbnb.nl: Petbnb.nl is een handelsnaam van Pet Matters B.V. en is gevestigd op de Andreasplein 1, 1058 GD te Amsterdam. Pet Matters B.V. heeft BTW identificatienummer NL855121439B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63166259.

   Verblijf: het verblijf van één of meerdere honden van het baasje bij de oppassen op grond van een oppasovereenkomst.

   Profiel: zowel baasjes als oppas maken een gebruikersaccount aan op Petbnb.nl met een profiel en daarin informatie die voor oppas danwel baasjes relevant is om een boeking te kunnen maken danwel een boeking te accepteren.

   Website: de website van Petbnb.nl, www.petbnb.nl
 2. Bescherming van uw privacy

  1. In het privacybeleid wordt uitgelegd hoe Petbnb.nl omgaat met uw persoonlijke gegevens en hoe Petbnb.nl uw privacy beschermt wanneer u onze website gebruikt.
 3. Minderjarigen

  1. Minderjarigen kunnen slechts gebruik maken van de diensten van Petbnb.nl indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. Voor het sluiten van een oppasovereenkomst geldt dat de gebruiker minimaal 18 jaar oud moet zijn.
 4. Niet toegestaan gebruik van Petbnb.nl

  1. De inhoud van Petbnb.nl mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens voor persoonlijk gebruik. Met persoonlijk gebruik wordt bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Hier geldt een maximum voor het opnemen van 5 hyperlinks.

  2. Het is de gebruikers niet toegestaan om persoonsgegevens van andere gebruikers die als oppas en/of als baasje op de site actief zijn openbaar te maken. Het is ook niet toegestaan om deze gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten of om hen te bewegen oppasovereenkomsten buiten de site om af te sluiten.

  3. Op de databank met oppas en baasjes rust het databankrecht van Petbnb.nl. Dit betekent dat gebruikers geen groot gedeelte van deze databank mogen hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan. Ook is het niet toegestaan om hyperlinks naar oppas of baasjes op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Petbnb.nl is verkregen.

  4. Rechthebbenden kunnen melding maken van activiteiten op de website die inbreuk maakt op hun rechten en een verzoek indienen voor de verwijdering van een opdracht en/of enige andere vermelding door per e-mail contact op te nemen met Petbnb.nl. Petbnb.nl zal naar aanleiding daarvan met de gebruiker in overleg treden over een oplossing en zo nodig de betreffende vermelding op de website verwijderen.
 5. Gevolgen van misbruik van Petbnb.nl

   Indien Petbnb.nl aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers heeft ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of algemene voorwaarden en/of het privacybeleid, dan kan Petbnb.nl ter bescherming van haar gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Petbnb.nl kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Petbnb.nl verstoort:

   1. Petbnb.nl kan de account van de gebruiker(s) verwijderen en/of schorsen;

   2. Petbnb.nl kan gebruikers die een oppasovereenkomst hebben gesloten of (kunnen) gaan sluiten met andere gebruiker(s) op de hoogte stellen van haar bevindingen;

   3. Petbnb.nl kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Petbnb.nl binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie;

   4. Petbnb.nl kan alleen een goed plaftorm bieden en dit verder verbeteren indien boekingen worden gemaakt en betaald via Petbnb.nl. Indien een oppas of baasje via Petbnb.nl in contact komen met elkaar en er wordt op een later moment een overeenkomst gesloten buiten Petbnb.nl om, dan is alsnog een vergoeding verschuldigd aan Petbnb.nl. Zelfs als er een vermoeden bestaat dat transactie(s) niet gesloten wordt/ worden via de website, dan zal Petbnb.nl onmiddellijk het profiel van de oppas verwijderen en alsnog eventuele gederfde inkomsten in rekening brengen.
 6. Geen garanties

  1. Petbnb.nl kan niet garanderen dat haar diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website altijd foutloos functioneert.

  2. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

  3. Gebruikers, oppas en baasjes dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een account aanmaken en een profiel plaatsen danwel een oppasovereenkomst aangaan. Petbnb.nl voert geen controle uit op de waarheid en kwaliteit van de geadverteerde diensten, de bevoegdheid van oppassers om diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten de diensten af te nemen. Petbnb.nl geeft daarover geen garantie.

  4. Petbnb.nl kan u ook niet garanderen dat de diensten die door oppas op de website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.
 7. Beperking aansprakelijkheid Petbnb.nl

  1. Petbnb.nl, Pet Matters B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap is slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Petbnb.nl. Onder directe wordt uitsluitend verstaan: de kosten die de oppas of het baasje redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Petbnb.nl te herstellen of op te heffen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang daarvan.

  2. Iedere aansprakelijkheid van Petbnb.nl, Pet Matters B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Petbnb.nl, Pet Matters B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van gebruikers die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of diensten van Petbnb.nl.

  3. Indien Petbnb.nl, Pet Matters B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de gebruiker aan Petbnb.nl heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of b) € 100, al naar gelang welk bedrag hoger is.
 8. Wijzigingen in de dienstverlening

   Petbnb.nl kan haar website op elk moment wijzigen of haar diensten niet langer leveren of anders leveren. Petbnb.nl streeft ernaar om een wijziging of een beëindiging van haar dienstverlening binnen een redelijke termijn aan te kondigen.
 9. Gebruik van informatie op het profiel en intellectuele eigendomsrechten

  1. Petbnb.nl kan het profiel van de oppas en het baasje en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een advertentie of een gedeelte daarvan kan worden getoond op websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

  2. Door het plaatsen van een advertentie verstrekt u Petbnb.nl een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of delen van de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Door een Profiel te plaatsen garandeert u dat u bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

  3. De inhoud van de website geniet auteursrechtelijke bescherming. Petbnb.nl is houder van deze rechten. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan Petbnb.nl en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van opdrachten, het account en/of gebruikersprofiel. Het is gebruikers niet toegestaan (delen van) de website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan voor het in deze algemene voorwaarden omschreven gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petbnb.nl.
  4. Petbnb.nl beschikt over diverse merkregistraties. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petbnb.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van haar merken.
 10. Overige bepalingen

  1. Indien wij een bepaling in de algemene voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Petbnb.nl zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van de voorwaarden geldig.

  2. Petbnb.nl is gerechtigd om haar dienstverlening inclusief de uitvoering van haar overeenkomsten over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen.

  3. De algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Petbnb.nl en haar gebruikers en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Petbnb.nl en de algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

  4. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de voorwaarden, zal uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn. Indien de gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Petbnb.nl zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 11. Voorwaarden voor oppas voor gebruik Petbnb.nl

  1. Oppassen adverteren zich in op Petbnb onder hun eigen naam en met hun eigen foto's; alle beschrijvingen moeten feitelijk juist zijn.

  2. Zij zijn zich ervan bewust dat zij onder omstandigheden conform de wet aansprakelijk kunnen zijn voor schade die voortvloeit uit de oppasactiviteiten.

  3. Zij beschikken over een WA verzekering en voldoen aan alle (plaatselijke) wet en regelgeving.

  4. Op het profiel of in de communicatie met baasjes worden geen contactgegevens gedeeld en wordt geen reclame gemaakt voor andere diensten of producten.
 12. Voorwaarden voor baasjes voor gebruik Petbnb.nl

  1. Baasjes zijn zich ervan bewust dat zij conform de wet - artikel 6:179 BW - onder omstandigheden aansprakelijk kunnen zijn voor schade veroorzaakt door hun hond tijdens het oppassen, ook als hun hond zonder hen bij de oppas is.

  2. Zij vrijwaren de oppas en Petbnb.nl voor alle aansprakelijkheden en zullen de oppas ook niet aanspreken voor schade die voortvloeit uit het verblijf van de hond bij de oppas.

  3. Zij beschikken over een WA-verzekering voor henzelf die ook van toepassing is op hun hond.

  4. Zij laten hun hond achter bij de oppas zonder vlooien.

  5. Betaling kan slechts plaatsvinden via IDEAL op Petbnb.nl.

  6. Op het profiel, de account of in de communicatie met oppas worden geen contactgegevens gedeeld en wordt geen reclame gemaakt voor andere diensten of producten van de baasjes.
 13. Het aanmaken van een Profiel en een gebruikersaccount

  1. Een oppas of baasje maakt zijn/haar profiel aan op de website. Voordat een oppas of een baasje een profiel aanmaakt, aanpast, vragen stelt of boeking doet, dient hij/zij eerst in te loggen. Voor inloggen is een gebruikersaccount noodzakelijk.

  2. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een gebruikersnaam te kiezen die een URL of een gedeelte van een URL bevat.

  3. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het verrichten van handelingen op Petbnb.nl.Oppas of baasjes mogen slechts een gebruikersaccount aanmaken en slechts 1 profiel aanmaken om verwarring op Petbnb.nl te voorkomen.
 14. Betaling van een verblijf

  1. Betaling verloopt via derdengeld rekeninghouder Stichting Online Betalen”of een andere door Petbnb te selecteren die betalingsverkeer faciliteert.Voor deze dienstverlening kan Petbnb.nl een bescheiden vergoeding van de oppas vragen.

  2. Er kan sprake zijn van inschrijfgeld voor hondenbezitters van € 10 euro. Dit bedrag is verschuldigd bij betaling van de eerste boeking op Petbnb.

  3. Het verblijf wordt altijd vooruit betaald door het baasje via de Petbnb.nl. Petbnb.nl houdt deze bedragen slechts onder zich op de bovengenoemde derdengeldenrekening en stort het bedrag op de rekening van de oppas nadat het verblijf is voltooid. Dit om onzekerheid rondom betaling te verminderen voor de oppas en een goede dienstverlening voor het baasje te garanderen.

  4. Petbnb kan een vergoeding van maximaal 30% inclusief BTW in rekening brengen aan oppassen. Deze vergoeding wordt lager naarmate een oppas vaker oppast en goede beoordelingen ontvangt. Raadpleeg voor de huidige vergoedingen de veelgestelde vragen. . Hiermee worden o.a. de kosten van de website, het betaalsysteem, de klantenservice en marketing betaald.

  5. Per transactie kan maximaal €9,99 aan transactiekosten in rekening worden gebracht aan het baasje. Raadpleeg voor de huidige transactiekosten de veelgestelde vragen.

  6. De door de oppas aan Petbnb.nl verschuldigde commissie wordt verrekend met de door Petbnb.nl onder zich gehouden bijdrage voor het verblijf. De oppasser ontvangt dus de oppasgelden minus de vergoeding na het verblijf van de hond..

  7. De transactiekosten en de vergoeding voorzover deze in rekening worden gebracht zijn inclusief 21% Nederlandse Omzetbelasting (BTW).

  8. Petbnb.nl kan ter promotie van haar website afzien van commissie en boekingskosten of een tijdelijke korting geven.
 15. Wijzigen en annuleren van een geboekt en betaald verblijf

  1. Voor sommige diensten kan een annuleringsregeling van toepassing zijn. Deze hangt af van het type dienst en/of de annuleringsregeling van de oppas. De annuleringsvoorwaarden worden vermeld bij het boeken van de dienst en/of op het profiel van de oppas. De oppas kan voor een enkele diensten zoals “logeren” een annuleringsregeling kiezen. De Dienstverleningsovereenkomst eindigt wanneer de gehele boeking is voltooid. Een oppasdienst annuleer je enkel en alleen door de boeking te cancelen via het platform/app. De oppas zal dan ook direct op de hoogte worden gesteld van de annulering / opzegging van de oppasdienst. Een annulering/opzegging middels de chat, sms, whatsapp, telefoon, email of alles anders dan via het platform is géén (correcte) annulering/opzegging van de oppasdienst.

  2. Het is de verantwoordelijkheid van de oppas om een uiterste betaaldatum te geven bij het accepteren van de aanvraag of bij het versturen van een boeking zodat de annuleringsregeling kan worden geëffectueerd.

  3. Wijzigingen van bestaande boekingen zijn alleen in onderling overleg tussen baasje en oppas met de oppas mogelijk. Ingeval van no-show of ingeval van annulering tijdens het verblijf zijn de volledige verblijfskosten verschuldigd tenzij de hond in overleg met de oppas later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald.
 16. Verplichtingen van het baasje rondom het verblijf

  1. Het baasje brengt de hond naar de oppas en haalt deze ook zelf weer op tenzij partijen anders overeenkomen.

  2. Een oppasdag duurt in principe steeds 24 uur of korter en loopt, tenzij partijen anders overeenkomen, steeds vanaf 9 uur in de ochtend tot 9 uur de volgende ochtend. Oppas en baasje kunnen uiteraard in overleg van deze tijden afwijken.

  3. Het baasje neemt zelf ruim voldoende voedsel en eventueel medicijnen mee voor de hond en geeft een duidelijke geschreven instructie voor het toedienen van voedsel en eventuele medicijnen aan de hond.

  4. Het baasje neemt in overleg met de oppas spullen van de hond mee die het verblijf van de hond kunnen veraangenamen zoals een bot, een knuffel, hondenmand en speelgoed.

  5. Het baasje geeft een duidelijke instructie aan de oppas over de gewoontes van de hond zoals uitlaattijden, gewoontes van de hond etc.

  6. Het baasje geeft de oppas de naam, het adres en het telefoonnummer van dierenarts van de hond en indien van toepassing een polisnummer van de ziektekostenverzekering van de hond.

  7. Het baasje laat minimaal zijn mobiele telefoonnummer achter en partijen spreken af hoe in geval van nood contact kan worden gezocht met oppas of een contactpersoon van het baasje.

  8. Indien er geen contact kan worden gezocht in een geval van nood, gaat het baasje ermee akkoord dat de oppas een beslissing kan nemen over de behandeling van de hond.
 17. Verplichtingen van de oppas rondom het verblijf

  1. De oppas doet er alles aan om de instructies van het baasje zo goed mogelijk op te volgen om zo het verblijf voor de hond zo aangenaam mogelijk te maken.
 18. Het plaatsen van een beoordeling en een reactie

  1. Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een baasje met een oppas van Petbnb.nl. Een beoordeling wordt op het profiel van de oppasser weergegeven.

  2. Als een baasje een beoordeling voor een oppas heeft geschreven, dan kan de oppas hier eenmaal op reageren. De reactie wordt hierna weergegeven onder de beoordeling van het baasje.

  3. De regels voor een beoordeling en een reactie:

   • de beoordeling en/of reactie moet te goeder trouw zijn en waarheidsgetrouw/ waar zijn;

   • de inhoud moet zien op de dienstverlening van de oppas en/of het gedrag van het baasje;

   • de inhoud mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten, mag niet lasterlijk zijn, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

   • de inhoud mag geen privacygevoelige en/of persoonlijke informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);

   • de inhoud mag geen commerciële boodschap bevatten; en

   • de inhoud mag geen links en/of scripts bevatten.

  4. Beoordelingen en reacties worden in principe niet verwijderd, tenzij de beoordeling in de ogen van Petbnb.nl onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is en/of in strijd is met één van de bovenstaande regels en/of de algemene voorwaarden. Petbnb.nl is in zo'n geval gerechtigd de beoordeling of de reactie te verwijderen. Daarnaast kan Petbnb.nl op verzoek of op eigen initiatief beoordelingen verwijderen die volgens haar niet "fair" zijn. Over de besluiten van Petbnb.nl hieromtrent is geen communicatie mogelijk.

  5. De gebruiker vrijwaart Petbnb.nl voor enige aanspraak van een derde terzake van een reactie en/of een beoordeling.
 19. Het Petbnb Ongevallen Garantiefonds

  1. Het doel van het Petbnb ongevallen garantiefonds is om een tegemoetkoming te bieden voor medische kosten die ontstaan tijdens het oppassen ten gevolge van een ongeluk. Desalniettemin blijft oppassen mensenwerk en honden blijven honden. Bovendien zit een ongeluk in een klein hoekje. Daarom wil Petbnb graag een bijdrage leveren voor het geval er iets misgaat tijdens het oppassen. Om onrechtmatig gebruik van het fonds te voorkomen zijn uitgebreide regels neergelegd die aangeven hoe en onder welke voorwaarden een aanspraak kan worden gedaan op het Petbnb ongevallen garantiefonds.

   Op het Petbnb ongevallen garantiefonds kan een beroep worden gedaan wanneer er sprake is van van een aantoonbaar ongeval, zoals een verkeersongeval, botbreuk, het binnenkrijgen van een vreemd voorwerp, giftige gassen, vergiftigd voedsel, bijtwonden, brand of overstroming tijdens een op Petbnb geboekt en betaalt verblijf bij de oppas. Er kan maximaal aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van 50% van de medische kosten van een ongeval tot een maximum van € 250 per geval. Om de kans op ongelukken te minimaliseren is de hondenbezitter verplicht een volledig profiel van zijn/haar hond in te vullen op Petbnb. Als dit niet het geval is kan geen beroep worden gedaan op het garantiefonds.

   Voor het fonds wordt een ongeval omschreven als een plotseling, onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de hond, waaruit rechtstreeks een door een dierenarts vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan. Kosten van medisch noodzakelijke behandelingen als gevolg van een ongeval komen in de volgende gevallen in aanmerking voor een uitkering:

   • een verkeersongeval;
   • er is sprake van een botbreuk;
   • het binnenkrijgen van vreemde voorwerpen, giftige gassen of opzettelijk vergiftigd voedsel;
   • een confrontatie met een ander dier waarbij (bijt-)wonden ontstaan;
   • brand of overstroming.

  2. Uitgesloten aanspraken zijn:

   • de medische kosten voor behandelingen door een ongeval aan alle gewrichten, ongeacht de aard van het letsel en locatie van het gewricht.
   • de medische kosten voor behandelingen door een ongeval die bestaan uit (preventieve) bestrijding van parasieten;
   • de medische kosten voor behandeling van een ongeval indien het baasje en de oppas bespreken dat de hond buitenshuis los (onaangelijnd) mag lopen.

  3. Indienen van een aanvraag

   Een aanspraak op een uitkering uit het garantiefonds dient binnen 48 uur van het ongeval te zijn ontvangen door Petbnb via hulp@petbnb.nl:

   • Stuur een foto van de nota’s mee. Bewaar ook de originele nota’s.
   • Vermeld het unieke dier-identificatienummer (chipnummer).
   • Vermeld welke behandelingen zijn gedaan en welk notabedrag daarbij hoort.
   • Vermeld een telefoonnummer waar wij u kunnen bereiken tijdens kantooruren.

  4. Beoordeling aanvraag

   Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie, zoals een nadere specificatie van de nota. Maakt u een aanspraak voor kosten die voor een deel wel en een ander deel niet vallen onder uitkeringen uit het fonds. In zo’n geval splitsen wij de nota op naar evenredigheid ter beoordeling van de eventueel uit te keren vergoeding. Wij kunnen overleggen met u of de behandelaar over uw ingediende declaratie. Hierdoor kunnen wij beter bepalen of u recht heeft op een vergoeding. Mogelijk vragen wij u of de behandelaar om extra informatie:

   • wat de diagnose is of wat de behandelingen zijn;
   • de kosten van de behandelingen;
   • meer informatie over het verzekerde huisdier. Wij kunnen deze informatie direct opvragen bij de behandelaar.

   Als alle medische gegevens bij ons bekend zijn, informeren wij u per email of de kosten in aanmerking komen voor een vergoeding uit het fonds. Wij kunnen u hier niet telefonisch over informeren. Soms vergoeden wij uw kosten niet, of niet helemaal. Wanneer u zich niet houdt aan uw verplichtingen bij het indienen van een aanvraag, dan kunt u de belangen van Petbnb schaden. Wij kunnen in zo’n geval besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

  5. Misbruik

   Het fonds kan alleen bestaan op basis van vertrouwen van de deelnemende hondenbezitters. Soms wordt dit vertrouwen geschaad en daar kunnen Petbnb en andere gebruikers van Petbnb nadeel van ondervinden. Petbnb doet er daarom alles aan om fraude op te sporen en te onderzoeken. Als er fraude in het spel is, kunnen wij maatregelen nemen zoals:

   • Een aanspraak niet in behandeling nemen of toekennen.
   • Een uitgekeerde vergoeding op u verhalen.
   • Extra gemaakte kosten in rekening brengen.
   • Aangifte doen bij de politie.
   • Daarbovenop kunnen wij de ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde uitkeringen terugvorderen.

  6. Overige bepalingen

   Indien u een derde aansprakelijk kunt stellen voor medische kosten voor uw verzekerde huisdier, kan Petbnb op deze partij de uitgekeerde kosten verhalen. U bent dan verplicht alle medewerking te verlenen die daarbij nodig is. Indien u reeds verzekerd bent voor de kosten van een ongeval van uw hond dan geen beroep worden gedaan op een uitkering uit het fonds. Indien de verzekeraar onverhoopt geen dekking biedt dan kan alsnog een beroep worden gedaan op het fonds. Dit geldt ook voor een eventueel eigen risico van de verzekering.

  7. Welke kosten zijn uitgesloten van een uitkering op basis van het garantiefonds:

   • De ziekte, indicatie, aandoening of klacht ontstaat door een epidemie. Het is een epidemie als minimaal 5% van alle honden in het land dezelfde ziekte of aandoening hebben.
   • De ziekte, indicatie, aandoening of klacht ontstaat door ernstige conflicten (molest) zoals een gewapend conflict, burgeroorlog of opstand.
   • De ziekte, indicatie, aandoening of klacht van het huisdier is veroorzaakt met opzet of grove schuld door u of met uw medeweten door de oppas (of uw gezinslid of dat van de oppas dat ouder is dan veertien jaar)
   • De oppas heeft uw huisdier met uw medeweten gebruikt voor bewaking of een bijzondere sport zoals windhondenraces of sledehondensport.
   • Als u bewust of onbewust onvolledige of onjuiste informatie heeft doorgegeven bij uw aanspraak op het fonds dan heeft u geen recht op vergoeding het fonds.
   • Kosten gemaakt om aan de verplichtingen in deze voorwaarden te voldoen of aan andere verplichtingen die u heeft voor uw verzekering, zoals extra reiskosten of administratiekosten.