Algemene voorwaarden voor Oppasovereenkomst voor oppassen en baasjes geboekt via Petbnb.nl

Pet Matters B.V. (hierna: PETBNB) beheert het platform www.petbnb.nl. (hierna: platform of website). Middels dit platform kan een particulier baasje (hierna: baasje) op flexibele basis een particuliere oppas of uitlaat boeken (hierna: oppas). De oppasovereenkomst valt daarmee onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. Met flexibel wordt bedoeld; zo nu en dan, zonder vast karakter, niet stelselmatig voorkomend, incidenteel. Baasje wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de website over de Regeling Dienstverlening aan Huis en wordt geacht zelf te beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling van toepassing is ook op de door het baasje eventueel te boeken diensten van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze Regeling komen voor rekening en risico van het baasje. Het baasje heeft de Gebruikersovereenkomst onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform www.petbnb.nl gesloten met Petbnb en via Petbnb een boekingsverzoek ingediend. Petbnb biedt zelf geen diensten aan, maar faciliteert slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen het baasje en de oppas via haar Website en haar zoekmodule.

Het baasje en de oppas gaan in beginsel twee overeenkomsten aan: ten eerste een overeenkomst met Petbnb over het gebruik van het platform (hierna: Gebruikersovereenkomst). Daarnaast de overeenkomst tot uitvoering van de diensten tussen baasje en de oppas (hierna: Oppasovereenkomst). Voor deze Oppasovereenkomst tussen het baasje en een oppas gelden de navolgende Algemene Voorwaarden Oppasovereenkomst (HIERNA: AV Oppasovereenkomst).

 1. TOT STAND KOMEN VAN DE OPPASOVEREENKOMST

  1. De Oppasovereenkomst tussen het baasje en de oppas valt onder de Regeling Dienstverlening aan Huis; de partijen in de overeenkomst zijn slechts het baasje en de oppas. Het baasje heeft ten opzichte van de oppas een vordering tot nakoming van de diensten zoals die voortvloeit uit de boekingsaanvraag van het baasje. De oppas heeft tegenover het baasje een vordering tot nakoming van de betaling van de in de boekingsaanvraag van het baasje genoemde vergoeding inclusief de conform de Regeling Dienstverlening aan Huis verschuldigde 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en wegens vergoeding door het baasje voor door de oppas opgebouwde wettelijke vakantiedagen, vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen diensten zijn voltooid.

  2. Een Oppasovereenkomst komt als volgt tot stand: Het baasje kan op www.petbnb.nl via een zoekmodule een oppas vinden die diensten kan verrichten tegen een door de oppas en baasje overeengekomen prijs. De betaling verloopt via de derdengeldenrekening van Stichting Online Betalen. Na voltooiing van de dienst kan baasje een beoordeling achterlaten voor de oppas.

  3. Oppassen kunnen desgevraagd een paspoort , rijbewijs en/of een verklaring van goed gedrag, overleggen aan het baasje
 2. ONDERWERP VAN DE OPPASOVEREENKOMST

  1. De diensten uit hoofde van deze overeenkomst bestaan uit de door het baasje via petbnb.nl geboekte en door oppas geaccepteerde oppas en uitlaat diensten

  2. De oppas is bij de uitvoering van de Oppasovereenkomst niet onderworpen aan de aanwijzingen van Petbnb. Het baasje kan aanwijzingen geven voor zover deze passen binnen de inhoud van de Oppasovereenkomst. De oppas voert de Oppasovereenkomst met inachtneming van de aanwijzingen van het baasje uit naar eigen organisatie en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de bepalingen van de Oppasovereenkomst.

  3. Het baasje geeft de oppas de voor de effectieve en efficiënte vervulling van de diensten noodzakelijke informatie en hulp, zodat een goede uitvoering van de dienst kan worden gewaarborgd. Het baasje draagt er zorg voor dat alle voor voltooiing van de dienstverlening benodigde voorbereiding op overeengekomen tijdstippen voltooid zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de toegangsverlening tot de woning waar de dienstverlening plaats zal vinden.

  4. Het baasje en de oppas begrijpen dat de hond buitenshuis ten allen tijde aangelijnd is tijdens de uitvoering van de dienst. Indien het baasje en de oppas bespreken dat de hond buitenshuis los mag lopen dan is de aansprakelijkheidsverzekering en het Garantiefonds van Petbnb niet van toepassing.
 3. PRIJS EN BETALING

  1. Voorafgaand aan de overeengekomen en geboekte diensten door de oppas is het baasje verplicht de met de boeking overeengekomen prijs te betalen middels iDEAL aan de oppas via de (derdengeld)rekeninghouder Stichting Online Betalen of een nader door Petbnb te noemen andere partij die PETBNB selecteert om het betalingsverkeer te faciliteren.
 4. ANNULERING EN OPZEGGING

  1. Voor sommige diensten kan een annuleringsregeling van toepassing zijn. Deze hangt af van het type dienst en/of de door de oppas gekozen annuleringsregeling. De annuleringsvoorwaarden worden vermeld bij het boeken van de dienst en/of op het profiel van de oppas. De Oppasovereenkomst eindigt wanneer de gehele boeking is voltooid.
 5. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPPAS

  1. De oppas is slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van de oppas. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de kosten die het baasje redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van de oppas te herstellen of op te heffen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang daarvan. Iedere aansprakelijkheid van de oppas, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is de oppas niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van het baasje die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of diensten van petbnb.nl. Indien de oppas om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) drie keer de waarde van de geboekte dienst van het betreffende geval zal bedragen of b) € 100, al naar gelang welk bedrag hoger is.

   Het baasje en de oppas zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

   Indien de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de oppas geen dekking biedt dan kan een beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van Petbnb. Deze is alleen geldig voor particuliere oppassen (zakelijke oppassen zijn uitgesloten) en geldt alleen voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van een dienst die geboekt en betaald is via Petbnb.
 6. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDHEID EN TAAL

  1. Met betrekking tot de Oppasovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

  2. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.

  3. In geval van geschillen met betrekking tot de Oppasovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden staat het baasje de reguliere rechtsgang open.

  4. Voor zover sprake is van een Oppasovereenkomst voor een langere duur behoudt Petbnb zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van de Oppasovereenkomst te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk twee weken voordat ze van kracht gaan per e-mail medegedeeld aan het baasje,en de oppas tezamen met informatie omtrent de mogelijkheid tot bezwaar. Indien baasje en/of niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.